Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Paris Optique Polska z siedzibą w Warszawie (02-757) ul. Pory 78 prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Informujemy, że Paris Optique Polska z siedzibą w Warszawie (02-757) ul. Pory 78 jest administratorem Pani(a) danych osobowych. Pełną treść Klauzuli można znaleźć na stronie: www.clear-vision.pl

W jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celach realizacji umowy kupna – sprzedaży, w celach dochodzenia należności w przypadku powstania wierzytelności lub w celach kontaktowych.

Komu będziemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe?

Pani(a) dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes Paris Optique Polska bądź, gdy wyrazi Pan(i) na to zgodę. Paris Optique Polska informuje, że podane w zamówieniu dane oraz przekazane nam informacje będą ujawniane przez Paris Optique Polska z siedzibą w Warszawie (02-757) ul. Pory 78 , w związku
realizacją zamówienia i mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym działania Paris Optique Polska takim jak pośrednicy, kancelarie prawne, rzeczoznawcy, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, Sądy, a także Biurom Informacji Kredytowej, Związkowi Banków Polskich oraz innym wywiadowniom gospodarczym..

o Ile zajdzie konieczność Paris Optique Polska z siedzibą w Warszawie (02-757) ul. Pory 78 będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Paris Optique Polska będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenie na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Czy muszę podawać dane?

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia zamówienia oraz jego realizacji. Brak podania aktualnych danych w tym numeru tel. i adresu e-mail uniemożliwi nam sprawny kontakt z Panią/Panem i znacznie wydłuży cały proces. Na etapie zawarcia umowy będziemy potrzebować numeru telefonu i adresu e-mail dla utrzymania kontaktu i prawidłowej realizacji umowy Zachęcamy zatem do zweryfikowania poprawności wpisanych w zamówieniu danych i ich aktualizacji. Brak podania wymaganych w zamówieniu danych osobowych lub podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisam prawai tj. Od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej rozwiązaniu przez 5 lat do końca roku obrachunkowego (maksymalnie prawie 6 lat) po jej zakończeniu z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

W jaki sposób może się Pani/Pan z nami kontaktować?

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres Paris Optique Polska z siedzibą w Warszawie (02-757) ul. Pory 78 lub elektronicznie na adres e-mail: serwisklienta@parisoptique.pl

Do pobrania: Klazula informacyjna RODO